Αειφορία

Η περιβαλλοντική πολιτική της WebSOFT είναι άρρηκτα δεμένη με τους εταιρικούς στόχους και αγγίζει εσωτερικά όλους τους τομείς της επιχείρησης και τους εργαζόμενους της

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι καθήκον της Διοίκησης και των εργαζομένων

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό διοικητικό καθήκον. Έτσι, όλοι οι προϊστάμενοι και εργαζόμενοι εργάζονται εξίσου υπεύθυνα για την καθημερινή υλοποίηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση και το κίνητρο των εργαζομένων για οικολογική δράση αποτελούν κεντρικό στοιχείο της περιβαλλοντικής πολιτικής της WebSOFT. Μία φορά ετησίως ο εντεταλμένος για την Προστασία του Περιβάλλοντος παραδίδει στο Διοικητικό Συμβούλιο την ετήσια αναφορά του.

Νόμοι, Πρότυπα και Κανονισμοί

Η WebSOFT δεσμεύεται να τηρεί σχετικούς περιβαλλοντικούς νόμους, πρότυπα και κανονισμούς. Οι συνεργασία με δημόσιες αρχές, οργανισμούς και εξειδικευμένους συνεργάτες καλλιεργείται σε μόνιμη βάση.

Φιλικά προς το περιβάλλον Προϊόντα και ΔιεργασίεςΚατά την ανάπτυξη των προϊόντων και κατά την εισαγωγή νέων διεργασιών παραγωγής εξετάζονται τόσο τα υλικά όσο και οι διαδικασίες. Η αξιολόγηση της συνολικής εξέλιξης των προϊόντων πραγματοποιείται τόσο από οικονομικής όσο και από οικολογικής άποψης.

Στόχος του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της WebSOFT είναι η συνεχής βελτίωση της εταιρικής προστασίας του περιβάλλοντος. Τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης, λαμβάνουν υπόψη τους την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία.

Προσεκτική χρήση των πόρων, Αποφυγή απορριμμάτων και εκπομπώνΣτην εξέλιξη των προϊόντων, στην παραγωγή, στον ορισμό και την αξιολόγηση της συνολικής υποδομής λαμβάνονται μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας, των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην αναζήτηση και πιθανή χρήση εναλλακτικών υλικών.

Αποφεύγονται ή μειώνονται στο ελάχιστο τα απορρίμματα, τα υπολείμματα, οι εκπομπές ρύπων, η ηχορύπανση, τα λύματα και οι λοιπές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις.

Ευθύνη απέναντι σε πελάτες, συνεργάτες και ενδιαφερόμενους κύκλουςΚάθε πελάτης της WebSOFT θα πρέπει να αισθάνεται βεβαιότητα ότι έχει αποκτήσει ένα φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν. Αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει την τήρηση φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών και διεργασιών από την επιχείρηση.

Η WebSOFT ενημερώνει τακτικά αναφορικά με τις περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων σε σχέση με τον χειρισμό, τη χρήση, την επιστροφή, την αξιοποίηση και τη διάθεση τους. Ανά τακτά διαστήματα καθορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι και το πρόγραμμα. Μέσω της δημοσίευσης της περιβαλλοντικής πολιτικής και την κοινοποίησή της στους συνεργάτες, υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές δραστηριότητές. Σε αυτό το πλαίσιο η WebSOFT δεσμεύεται για την παροχή αναφορών σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση στα Διοικητικά Συμβούλια και τις Γενικές Συνελεύσεις.