Εναρμόνιση καταστημάτων λιανικής με την αγορανομική διάταξη ΑΡΙΘ.8/2008/12.06.2008

Η WebSOFT© ανακοίνωσε σήμερα ότι ακολουθώντας την εφαρμογή της αγορανομικής διάταξης ΑΡΙΘ.8/2008/12.06.2008 όσον αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα καταστημάτων λιανικής για: “Πινακίδες τιμών σε συσκευασίες αγαθών και σε υποσυσκευασμένα είδη σε καταστήματα λιανικής πώλησης”, προχωράει στις παρακάτω προσθήκες:

Τι περιλαμβάνει η νέα αγορανομική διάταξη:

 • Η πινακίδα που προβλέπεται στα Κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος άρθρου, για όλα τα πωλούμενα είδη σε καταστήματα λιανικής πώλησης, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένη στο σημείο πώλησης, με απόλυτη εγγύτητα χώρου, ώστε να γίνεται αντιληπτή άμεσα από τους καταναλωτές σε ποιο είδος αντιστοιχεί.
 • Για συσκευασίες ειδών που διατίθενται σε ποσότητες (ανά συσκευασία) διαφορετικές από τη μονάδα μέτρησης τους, (κιλό, λίτρο, τεμάχιο κ.λ.π.), και για τις οποίες στα Κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος άρθρου προβλέπεται και η αναγωγή της τιμής πώλησης των και σε τιμή πώλησης ανά μονάδα μέτρησης των, η τιμή αυτή θα μπορεί να αναγράφεται και σε μία μόνο πινακίδα που θα πρέπει όμως να τοποθετείται εμφανώς και με ευδιάκριτα στοιχεία στο σημείο εκείνο που είναι εκτιθέμενες οι επί μέρους συσκευασίες κάθε είδους. Επισημαίνεται ότι στην πινακίδα αυτή θα πρέπει να αναγράφονται και τα υπόλοιπα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στοιχεία.
 • Όλα τα είδη που πωλούνται σε καταστήματα λιανικής πώλησης, εκτός των πινακίδων που αναφέρονται στα Κεφάλαια του παρόντος άρθρου, πρέπει να φέρουν και ένδειξη τιμής πώλησης σε κάθε επιμέρους συσκευασία τους. Η ένδειξη αυτή αναγράφεται είτε μηχανικά (π.χ. με σφραγίδα), είτε με την επικόλληση σταθερής ετικέτας.
 • Εναλλακτικά, αντί της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου, και εφόσον τα πωλούμενα είδη φέρουν επί της συσκευασίας Γραμμωτό Κώδικα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισης και ελέγχου τιμών (price checker), σε σημεία τέτοια του καταστήματος που να μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί από κάθε καταναλωτή, πριν φτάσει στο ταμείο. Τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα θα πρέπει το κάθε ένα να αντιστοιχεί σε 300 τ.μ. χώρου πώλησης του καταστήματος, και, στις περιπτώσεις Υπεραγορών, να βρίσκονται ιδίως σε χώρους πώλησης ειδών διατροφής και καθαριότητας, και γενικότερα ειδών οικιακής χρήσης.
 • Για τεμαχιζόμενα και διατιθέμενα χύμα τρόφιμα (τυριά, κρέατα, κ.λ.π.), που είναι τοποθετημένα σε ψυγεία-βιτρίνες, οι προβλεπόμενες πινακίδες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι τοποθετημένες επί των τεμαχιζόμενων ειδών (είτε έχουν τεμαχιστεί, είτε τεμαχίζονται ενώπιον του καταναλωτή) και όχι σε ετικέτες που επικολλούνται σε κάποιο σημείο της βιτρίνας του ψυγείου. Οι πινακίδες αυτές πρέπει να αναφέρουν και τα στοιχεία που αναφέρονται στα Κεφάλαια 1 και 2 του παρόντος άρθρου όπως π.χ. ονομασία, προέλευση, τιμή μονάδος, κλπ.
 • Τα προϊόντα των παραπάνω κατηγοριών (τυριά, κρέατα, κλπ) που διατίθενται συσκευασμένα, είτε έχουν επικολλημένη τιμή στη συσκευασία, είτε διαθέτουν Γραμμωτό Κώδικα επί της συσκευασίας τους, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος Κεφαλαίου.
 • Σε κάθε περίπτωση, στο χώρο πώλησης των ειδών αυτών υπάρχει πινακίδα στην οποία αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος Κεφαλαίου.

 Τι περιλαμβάνει η λύση της WebSOFT IntelliPriceChecker για την αγορανομική διάταξη:

 • Ειδικό μηχάνημα price checker το οποίο τοποθετείτε σε διάφορα σημεία του καταστήματος.
 • Λογισμικό το οποίο έχει δημιουργηθεί με γνώμονα την άμεση άντληση πληροφοριών των ειδών από την βάση δεδομένων του Advanced Retail Manager.
 • Σύνδεση με φωτογραφία του είδους μέσα από το ARM Kernel.
 • Υποστήριξη ζυγιζωμένων ειδών (Συμπεριλαμβανομένων και των τυποποιημένων ειδών).
 • Ασύρματη επικοινωνία.
 • Χωρίς καλώδιο ρεύματος (προϋποθέτει ενσύρματο δίκτυο με POE).
 • Άμεση τοποθέτηση σε οποιαδήποτε σημείο του καταστήματος.
 • Ελκυστική εμφάνιση.
 • Ανθεκτική συσκευή.
 • Έγχρωμη Touch Screen οθόνη.

Ουσιαστικά πλέον το σύνολο της αγοράς λιανικής θα πρέπει να εναρμονιστεί βάση των  όσον αναφέρονται στην προσθήκη της αγορανομικής διάταξης.

Σε κάθε περίπτωση παρακαλούμε να ενημερώσετε το λογιστήριο σας ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε είδους λογιστική ή αγορανομική παρατυπία.
Η WebSOFT έχει ήδη προχωρήσεις σε όλες τις απαραίτητες μηχανογραφικές αλλαγές ώστε να μην επηρεαστεί το σύνολο των πελατών και συνεργατών της.

Add Comment